ریاست دانشکده

 
نام و نام خانوادگی دکتر علی مرادیان  
مرتبه علمی استادیار
رشته فیزیک
زمینه فعالیت و تخصص  
تلفن تماس 38220051
38239100
پست الکترونیکی Ali.moradian@FSEB.ir
a.moradian@uok.ac.ir
alimoradian@gmail.com